top of page
VERA FUNKE TRANSFORMATIE THERAPIE
ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen de therapeut van Vera Funke Transformatie Therapie en de cliënt.

 

1.  Indien cliënt in het eerste Kennismakingsgesprek heeft aangegeven              verder te willen gaan met een door Vera Funke Transformatie Therapie        aangeboden therapievorm, en het Intakeformulier ondertekend heeft            ingediend, is er sprake van een behandelingsovereenkomst.

 

2.  De behandelingsovereenkomst is tweeledig;

a.  De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een             bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.

b.  De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen                   hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden         bijgesteld, gespecificeerd.

 

3.  De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende             omstandigheden worden beëindigd:

a.  Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies            meer nodig zijn;

b.  Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat verder wordt           afgezien van behandeling.

c.  De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies      meer te zullen geven met redenen omkleed.

d.  Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze       behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies         zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut.

e.  De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek en/of           opstelling van de cliënt en de competentie van de therapeut, de                   therapeut niet voldoende bekwaam is de cliënt te begeleiden.

 

4.  De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie                     afgesproken is voor een termijn langer dan drie maanden na de laatst         gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen                   therapeut en cliënt.

 

5.  Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie        een pakketbedrag of bedrag per consult / behandelvorm afgesproken.  

    Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt betaalt tijdig na      ontvangst van de factuur.

 

6. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak       een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.             

7.  Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 48 uur / twee  werkdagen      van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor          deze gemiste sessie in rekening wanneer cliënt zich niet tijdig heeft              afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook wanneer de        cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

 

8.  De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden      sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de        cliënt kan worden ingezien. Tegen betaling van 10ct per pagina wordt            (een deel van) het dossier gekopieerd.

9.  De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de      cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden          (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

 

10. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke             rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt,         wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt.

     Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het door de                 therapeut gerekende uurtarief.

 

11. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging van                            hypnotherapeuten NBVH, en alternatieve genezers CAT.

    De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van                    toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze          beroepsvereniging melden (secretariaat@nbvh.nl). De therapeut is                daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren                Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij          het tuchtcollege www.tcz.nu.

 

12. Cliënt gedraagt zich als een gast en houdt zich aan de regels van de             therapeut. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut       door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van           mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte       bij de politie worden gedaan.

 

13. Vera Funke Transformatie Therapie is niet aansprakelijk voor eventuele         nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of                     onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem       bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van         arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

 

14. Vera Funke Transformatie Therapie is niet aansprakelijk voor                       enige schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door betreden       van de praktijkruimte, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

bottom of page